class fansh::Main

sys::Obj
  fansh::Main

Source

Main launcher for fan shell.

main

static Void main()

Source